Επιτροπές (Εκτελεστική και Οικονομική)

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη: 
 
Γώγουλος Γεώργιος
 
Σακελλαρίου Γεώργιος
 
Ξηροφώτου Βασιλική
 
Μπουραζάς Πέτρος
 
Κανδήλα Ανδρονίκη
 
Μαγαλιού Νικολέτα
 
Αναπληρωματικά Μέλη: 
 
Τσιαμαντάς Δημήτριος
 
Θυμιοπούλου Ελένη
 
Θέου Μαρίνα
 
Σκόνδρας Δημήτριος
 
Ελευθερίου Βασίλειος
 
 
Εκτελεστική Επιτροπή
 
Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής
 
1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και  παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
 
2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
 
3. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικάτων συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.