Αντιδήμαρχοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τσιαμαντάς Δημήτριος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θυμιοπούλου Ελένη

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παπαστεργίου - Ζαρκάδα Αικατερίνη

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Κελεπούρης Βασίλειος

Για να δείτε αναλυτικά τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων επιλέξτε τη σχετική απόφαση Δημάρχου:

25/2017: Ορισμός Αντιδημάρχων για το από 01/03/2017 μέχρι και 31/08/2019 χρονικό διάστημα-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων